Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

เผยแพร่

Delicious
เพื่อสังคม
เพื่อสังคม - หน้า 2
ดัชนีบทความ
เพื่อสังคม
หน้า 2
ทุกหน้า


ประวัติความเป็นมา

สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท)

เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่

พ.ศ.๒๕๐๓ เดิมเรียกว่า "สถานแนะนำปัญหาเด็ก"

ตั้งอยู่ที่ถนนราชวิถี เมื่อสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งปากเกร็ด

ย้ายมาอยู่ที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

โดยอาศัยงบประมาณและสถานที่

จากสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งปากเกร็ด

จึงได้ใช้เป็นสถานที่ตั้งของสถานแรกรับเด็กชาย

ปากเกร็ดเป็นการถาวร จนถึงปัจจุบัน

********

โดยเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๐๔

มีพื้นที่ทั้งหมด ๓๑ ไร่

เป็นที่เช่าของวัดกลางเกร็ด

๑๕ ไร้ ประกอบด้วยอาคารต่างๆ

รวม ๒๔ หลัง

บ้านพักราชการและเจ้าหน้าที่ ๒๓ หลัง

โดยในระยะเริ่มแรกได้ดำเนินการ

ตามประกาศคณะปฏิวัติ

ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕

ภารกิจบ้านภูมิเวท

สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ดดำเนินงานตามกรอบของกฎหมาย ๓ ฉบับ คือ

1. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ มีผลบังคับใช้วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๖ ได้กำหนดให้สถานแรกรับ เป็นสถานที่รับเด็กไว้ดูแลอุปการะเป็นการชั่วคราวไม่เกิน ๓ เดือน เพื่อสืบเสาะพินิจเด็กและครอบครัว รวมไปถึงบุคคลแวดล้อมเด็ก ในการกำหนดแนวทางสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็กแต่ละราย และกำหนดให้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นสถานที่ให้การศึกษา อบรม ฝึกอาชีพ เพื่อแก้ไขความประพฤติ บำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ

2. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด เป็นสถานที่รองรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว โดยให้การดูแลอุปการะคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ให้ได้รับความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามความเหมาะสม

 

3. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด เป็นสถานที่รองรับเด็กชายไทยและต่างชาติ ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ โดยให้การดูแลอุปการะ คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กให้ได้รับความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามความเหมาะสม รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและดำเนินการส่งคืนครอบครัว ภูมิลำเนา หรือประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่เดิม

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นเด็กชายไทยและต่างชาติที่มีอายุระหว่าง ๖-๑๘ ปี ที่ประสบปัญหาต่างๆ ทางสังคม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่

 

1. เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ คือ เด็กที่ประสบปัญหาครอบครัวแตกแยก ถูกทอดทิ้ง กำพร้า เร่ร่อน ขอทาน พลัดหลง และครอบครัวให้การเลี้ยงดูไม่เหมาะสม เป็นต้น

 

2. เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ คือ เด็กที่ถูกกระทำทารุณกรรมจนก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจทั้งจากบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลอื่น เด็กที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำผิด เด็กที่อยู่ในสภาพจำต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่กำหนด และเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์

วิธีการดำเนินงาน

1. การรับเข้า

- ดำเนินการรับตัวเด็กที่นำส่งโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ปกครองนำฝาก พลเมืองดีและความสมัครใจของตัวเด็ก พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนประวัติและถ่ายรูป

- ดำเนินการสัมภาษณ์ประวัติเบี้องต้น ตรวจร่างกายเบื้องต้น ให้คำแนะนำในการอยู่ร่วมกัน จัดเด็กส่เข้าอาคารพักตามช่วงอายุ

2. การสืบค้นและรวมรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็ก

- ดำเนินการสืบค้นข้อเท็จจริงเชิงลึกโดยนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อค้นหาสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็ก ครอบครัว และับุคคลแวดล้อมเพื่อกำหนดวิธีการในการสงเคราะห์ และคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็กแต่ละราย กรณีเด็กต่างชาติจะทำการสัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าที่ล่ามที่สามารถสื่อสารภาษานั้นๆ ได้

- ดำเนินการประเมินสภาวะทางจิตเบื้องต้น โดยนักจิตวิทยา เพื่อพิจารณาให้การดูแลที่เหมาะสม

- ตรวจร่างกายเบื้องต้น โดยพยาบาลวิชาชีพ เพื่อประเมินสภาวะทางร่างกายของเด็ก

3. การให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ

- ด้านสังคมสงเคราะห์ กำหนดวิธีการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็กแต่ละราย โดยทีมสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พยาบาลและนักกฎหมาย ในการให้คำปรึกษาแก่เด็กและครอบครัว รวมทั้งการจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูเด้กทั้งทางร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินความพร้อมก่อนคืนเด็กสู่ครอบครัว

 

- ด้านจิตวิทยา ดำเนินการประเมินสภาวะทางจิตเบื้องต้น วัดระดับเชาว์ปัญญา เพื่อวางแผนบำบัดฟื้นฟูสภาพจิตใจให้เหมาะสมแก่เด็กทั้งรายบุคคลและกลุ่ม

 

- ด้านสุขภาพอนามัย ดำเนินการให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายเบื้องต้น พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกประจำตัวเด็ก เพื่อนำมาประเมินพัฒนาการ การเจริญเติบโตของเด็กที่ควรเป็นไปตามวัย หากมีเด็กเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจะนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงโดยทันที และดำเนินการนำเด็กตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) เพื่อหาเชื้อโรคติดต่อในรายที่เด็กมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค

 

- ด้านกฎหมาย ดำเนินการให้มีการช่วยเหลือ โดยการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานเกี่ยวกับผู้เสียหายในเรื่องของการถูกทำร้าย ทารุณกรรม การล่วงละเมิด และการเรียกร้องค่าแรง รวมไปถึงการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดมีการสอบปากคำและสืบพยาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมีการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เสียหายก่อนขึ้นศาล

- ด้านการศึกษาและอาชีวบำบัด ดำเนินการจัดให้มีการเรียน การสอน เตรียมความพร้อมเบื้องต้นและส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่เด็กควรได้รับอย่างต่อเนื่อง ในโรงเรียนใกล้เคียง และจัดให้มีการฝึกอาชีพในลักษณะอาชีวบำบัดให้แก่เด็กแต่ละรายตามความถนัดและควารสนใจของเด็ก

4. การส่งคืนสู่ครอบครัว ภูมิลำเนา หรือประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่เดิม

- เด็กที่ได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ จักต้องประเมินความพร้อมของเด็กและครอบครัว รวมไปถึงสภาพแวดล้อมว่าาจะไม่ประสบปัญหาเดิมอีก สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและใช้ชีวิตอยุ่ในสังคมอย่างเป็นปกติสุขได้ หากครอบครัวไม่พร้อมที่จะรับเด็กกลับไปดูแล บ้านภูมิจะพิจารณาส่งเด็กต่อไปยังหย่วยงานที่เหมาะสมต่อไป และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

- เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ เมื่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้แก่เด็กผู้เสียหายเรียบร้อยแล้ว จักดำเนินการประสานติดตามครอบครัวหรือญาติพี่น้อง พร้อมกำหนดการส่งกลับภูมิลำเนา หรือประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่เดิม และให้การคุ้มครองสวัสดิภาพแก่ผู้เสียหายอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดกระบวนการ รวมไปถึงการติดตามผลอย่างเป็นระยะ หลังจากส่งคืนครอบครัว ภูมิลำเนา หรือประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่เดิม โดยมีสำนักป้องกันและแก่ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน และส่งต่อข้อมูล

การให้บริการ

1. การให้บริการด้านปัจจัย ๔ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค รวมไปถึงการให้บริการอื่นๆ เช่น ของใช้ส่วนตัว สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ เป็นต้น

 

 

 

2. บริการแนะแนวและให้คำปรึกษาแก่เด็กเฉพาะราย และกลุ่ม รวมถึงครอบครัวของเด็ก

3. การให้บริการทางการศึกษา และการฝึกอาชีพ มีห้องพัฒนาการเด็ก เพื่อให้เด็กมีทักษะและมีพัฒนาการให้เป็นไปตามวัย มีการจัดหาสื่อการศึกษา ห้องรักการอ่าน รวมไปถึงจัดหาสถานศึกษาที่เหมาะสมให้แก่เด็กทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา เงื่อนไข และความสามารถของเด็ก กรณีเด็กต่างชาติจะมีห้องเรียนรู้เด็กต่างชาติมีการจัดหากิจกรรม สื่อการศึกษาแต่ละภาษาเพื่อมิให้ลืมภาษา วัฒนาธรรมและถิ่นกำเินิดของตนเอง ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ล่ามที่สามารถสื่อสารภาษานั้นๆ ได้ มีการจัดให้เด็กเข้ารับการฝึกอาชีพในลักษณะอาชีวบำบัดให้แก่เด็กแต่ละรายตามความถนัดและความสนใจของเด็ก เช่น ตัดผมชาย ศิลปะการวาดรูป การทำผ้าบาติก หินทรายเทียม เครื่องปั่นดินเผา เกษตรกรรม การแสดงมายากล เพื่อให้เด็กได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม รวมไปถึงการสร้างสรรค์ผลงานของเด็กที่ก่อให้เกิดรายได้สำหรับเด็ก

 

4. การให้บริการนันทนาการ จัดให้มีกิจกรรมต่างๆทั้งภายใน-ภายนอกสถานที่ ที่เด็กได้รับความรู้และความบันเทิง รวมไปถึงการผ่อนคลายโดยเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางสังคม อารมณ์ การพัฒนาการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการมีส่วนร่วมในสังคม เช่น กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ การเล่นกีฬา การทัศนศึกษาและการชมภาพพยนต์ เป็นต้น

 

 

ปรัญชญาบ้านภูมิเวท

ช่วยเหลือ คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลสิทธิ์ ติดตาม ครอบครัว ส่งตัวกลับบ้าน

ขอบคุณข้อมูล จาก" http://www.pkrboyhome.org

 

บริษัท BAS มียอดขาย 45,000,000 บาท จึงมี ยอดบริจาค โดยคิดจากยอดขาย 0.1% เท่ากับ 45,000 บาท
*** ทางบริษัท BAS ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนและขอส่งผลบุญให้กับทุกท่านโดยทั่วกัน ***

 


Building Advanced Solution(BAS) ฉลองครบรอบ 2 ปี 


2012 Copyright Building Advanced Solution Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Website by Building Advanced Solution (BAS).